• आहिले तरंगमा
  सुचना तथा जानकारी
 • केहि क्षणमा
  बिबिसी नेपाली सेवा (साझँपख)

कार्यक्रम तालिका

 • 04:50 AM - 05:00 AM प्रसारण शुरुवात
 • 05:00 AM - 05:30 AM भजनहरु
 • 05:30 AM - 06:00 AM जिवनगंगा
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 06:30 AM - 07:00 AM मुगु खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM बिहानीको शन्देश
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानीपख)
 • 07:30 AM - 08:00 AM बिकासको बाटो (एन्टेना फाउन्डेशन)
 • 08:00 AM - 08:15 AM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 08:15 AM - 09:00 AM चिया चौतारी
 • 09:00 AM - 09:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM लोकभाकाको फुलबारी
 • 10:00 AM - 10:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 10:15 AM - 11:00 AM मुगुको डबली
 • 11:00 AM - 11:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 11:15 AM - 12:00 PM ११ बजेपछि
 • 12:00 PM - 12:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 12:15 PM - 01:00 AM पुर्वेली गित सङगित
 • 13:00 PM - 13:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 13:15 PM - 14:00 PM सरर मनै हरर
 • 14:00 PM - 14:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 14:15 PM - 15:00 PM उत्कृष्ठ १० आधुनिक गीत
 • 15:00 PM - 15:15 PM मुगु खबर अपडेट
 • 15:15 PM - 16:00 PM लोकपप गितहरु
 • 16:00 PM - 16:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 16:15 PM - 17:00 PM सौराईका झल्काहरु
 • 17:00 PM - 17:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 17:15 PM - 18:00 PM मझरीको बसाई
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 18:15 PM - 19:00 PM सम्झनाका तरेली
 • 19:00 PM - 19:30 PM मुगु खबर
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल दपर्ण (उज्यालो)
 • 20:30 PM - 20:45 PM सुचना तथा जानकारी
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा (साझँपख)
 • 21:15 PM - 22:00 PM साझाँ सवाल (बिबिसी)
 • 22:00 PM - 22:55 PM Khulduli.com
 • 22:55 PM - 23:00 PM प्रसारण समाप्त
 • 23:00 PM - 04:50 AM शुभरात्रि
 • 04:50 AM - 05:00 AM प्रसारण शुरुवात
 • 05:00 AM - 05:30 AM भजनहरु
 • 05:30 AM - 06:00 AM जिवनगंगा
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 06:30 AM - 07:00 AM मुगु खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM बिहानीको शन्देश
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानीपख)
 • 07:30 AM - 08:00 AM नेपाली सैनिक
 • 08:00 AM - 08:15 AM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 08:15 AM - 09:00 AM मुगु बहस
 • 09:00 AM - 09:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM लोकभाकाको फुलबारी
 • 10:00 AM - 10:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 10:15 AM - 11:00 AM पुराना लोकगित
 • 11:00 AM - 11:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 11:15 AM - 12:00 PM ११ बजेपछि
 • 12:00 PM - 12:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 12:15 PM - 01:00 AM पश्चिमेली गित सगिँत
 • 13:00 PM - 13:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 13:15 PM - 14:00 PM लोकपप गित
 • 14:00 PM - 14:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 15:00 PM - 15:15 PM मुगु खबर अपडेट
 • 15:15 PM - 16:00 PM आधुनिक गित
 • 16:00 PM - 16:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 16:15 PM - 17:00 PM सौराईका झल्काहरु
 • 17:00 PM - 17:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 17:15 PM - 18:00 PM मझरीको बसाई
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 19:00 PM - 19:30 PM मुगु खबर
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल दपर्ण (उज्यालो)
 • 20:30 PM - 20:45 PM सुचना तथा जानकारी
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा (साझँपख)
 • 22:00 PM - 22:55 PM Khulduli.com
 • 22:55 PM - 23:00 PM प्रसारण समाप्त
 • 23:00 PM - 04:50 AM शुभरात्रि
 • 04:50 AM - 05:00 AM प्रसारण शुरुवात
 • 05:00 AM - 05:30 AM भजनहरु
 • 05:30 AM - 06:00 AM जिवनगंगा
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 06:30 AM - 07:00 AM मुगु खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM बिहानीको शन्देश
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानीपख)
 • 08:00 AM - 09:00 AM सुचना, बिज्ञापन तथा बालगित
 • 08:00 AM - 08:15 AM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 09:00 AM - 09:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM लोकभाकाको फुलबारी
 • 10:00 AM - 10:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 11:00 AM - 11:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 11:15 AM - 12:00 PM ११ बजेपछि
 • 12:00 PM - 12:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 13:00 PM - 13:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 13:15 PM - 14:00 PM सरर मनै हरर
 • 14:00 PM - 15:00 PM लोकगितहरु
 • 14:00 PM - 14:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 15:00 PM - 15:15 PM मुगु खबर अपडेट
 • 15:15 PM - 16:00 PM सौराईका झल्काहरु
 • 16:00 PM - 16:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 16:15 PM - 17:00 PM सौराईका झल्काहरु
 • 17:00 PM - 17:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 17:15 PM - 18:00 PM मझरीको बसाई
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 18:15 PM - 19:00 PM सम्झनाका तरेली
 • 19:00 PM - 19:30 PM मुगु खबर
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल दपर्ण (उज्यालो)
 • 20:30 PM - 20:45 PM सुचना तथा जानकारी
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा (साझँपख)
 • 22:00 PM - 22:55 PM Khulduli.com
 • 22:55 PM - 23:00 PM प्रसारण समाप्त
 • 23:00 PM - 04:50 AM शुभरात्रि
 • 04:50 AM - 05:00 AM प्रसारण शुरुवात
 • 05:00 AM - 05:30 AM भजनहरु
 • 05:30 AM - 06:00 AM जिवनगंगा
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 06:30 AM - 07:00 AM मुगु खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM बिहानीको शन्देश
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानीपख)
 • 08:00 AM - 09:00 AM सुचना, बिज्ञापन तथा भाषाभाषिका गित
 • 08:00 AM - 08:15 AM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 09:00 AM - 09:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM लोकभाकाको फुलबारी
 • 10:00 AM - 10:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 10:15 AM - 11:00 AM मुगुको डबली
 • 11:00 AM - 11:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 11:15 AM - 12:00 PM मिक्स गीत
 • 11:15 AM - 12:00 PM ११ बजेपछि
 • 12:00 PM - 12:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 13:00 PM - 13:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 13:15 PM - 14:00 PM सालैजौ भाका
 • 14:00 PM - 14:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 15:00 PM - 15:15 PM मुगु खबर अपडेट
 • 15:15 PM - 16:00 PM पुराना लोक गितहरु
 • 16:00 PM - 16:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 16:15 PM - 17:00 PM सौराईका झल्काहरु
 • 17:00 PM - 17:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 19:00 PM - 19:30 PM मुगु खबर
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा (साझँपख)
 • 22:00 PM - 22:55 PM Khulduli.com
 • 22:55 PM - 23:00 PM प्रसारण समाप्त
 • 23:00 PM - 04:50 AM शुभरात्रि
 • 04:50 AM - 05:00 AM प्रसारण शुरुवात
 • 05:00 AM - 05:30 AM भजनहरु
 • 05:30 AM - 06:00 AM जिवनगंगा
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 06:30 AM - 07:00 AM मुगु खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM बिहानीको शन्देश
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानीपख)
 • 08:00 AM - 09:00 AM सुचना, बिज्ञापन तथा शन्देशमुलक गितहरु
 • 08:00 AM - 08:15 AM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 08:15 AM - 09:00 AM चिया चौतारी
 • 09:00 AM - 09:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM लोकभाकाको फुलबारी
 • 10:00 AM - 10:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 11:00 AM - 11:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 11:15 AM - 12:00 PM ११ बजेपछि
 • 12:00 PM - 12:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 13:00 PM - 13:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 13:15 PM - 14:00 PM बिभिन्न गितहरु
 • 14:00 PM - 14:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 14:15 PM - 15:00 PM चलचित्रका गितहरु
 • 14:15 PM - 15:00 PM उत्कृष्ठ १० आधुनिक गीत
 • 15:00 PM - 15:15 PM मुगु खबर अपडेट
 • 15:15 PM - 16:00 PM सौराईका झल्काहरु
 • 15:15 PM - 16:00 PM लोकपप गितहरु
 • 16:00 PM - 16:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 16:15 PM - 17:00 PM सौराईका झल्काहरु
 • 17:00 PM - 17:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 17:15 PM - 18:00 PM मझरीको बसाई
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 19:00 PM - 19:30 PM मुगु खबर
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल दपर्ण (उज्यालो)
 • 20:30 PM - 20:45 PM सुचना तथा जानकारी
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा (साझँपख)
 • 21:15 PM - 22:00 PM Man Dekhi Man Samma
 • 22:00 PM - 22:55 PM Khulduli.com
 • 22:55 PM - 23:00 PM प्रसारण समाप्त
 • 23:00 PM - 04:50 AM शुभरात्रि
 • 04:50 AM - 05:00 AM प्रसारण शुरुवात
 • 05:00 AM - 05:30 AM भजनहरु
 • 05:30 AM - 06:00 AM जिवनगंगा
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 06:30 AM - 07:00 AM मुगु खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM बिहानीको शन्देश
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानीपख)
 • 08:00 AM - 08:15 AM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 08:15 AM - 09:00 AM मुगु बहस्
 • 08:15 AM - 09:00 AM मुगु बहस
 • 09:00 AM - 09:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM लोकभाकाको फुलबारी
 • 10:00 AM - 10:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 10:15 AM - 11:00 AM मुगुको डबली
 • 11:00 AM - 11:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 11:15 AM - 12:00 PM ११ बजेपछि
 • 12:00 PM - 12:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 12:15 PM - 01:00 AM पश्चिमेली गित सगिँत
 • 13:00 PM - 13:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 13:15 PM - 14:00 PM सरर मनै हरर
 • 14:00 PM - 14:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 14:15 PM - 15:00 PM नयाँ आधुनिक गितहरु
 • 15:00 PM - 15:15 PM मुगु खबर अपडेट
 • 16:00 PM - 16:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 16:15 PM - 17:00 PM सौराईका झल्काहरु
 • 17:00 PM - 17:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 17:15 PM - 18:00 PM मझरीको बसाई
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 18:15 PM - 19:00 PM सम्झनाका तरेली
 • 19:00 PM - 19:30 PM मुगु खबर
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल दपर्ण (उज्यालो)
 • 20:30 PM - 20:45 PM सुचना तथा जानकारी
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा (साझँपख)
 • 22:00 PM - 22:55 PM Khulduli.com
 • 22:55 PM - 23:00 PM प्रसारण समाप्त
 • 23:00 PM - 04:50 AM शुभरात्रि
 • 04:50 AM - 05:00 AM प्रसारण शुरुवात
 • 05:00 AM - 05:30 AM भजनहरु
 • 05:30 AM - 06:00 AM जिवनगंगा
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 06:30 AM - 07:00 AM स्वदेश गान
 • 06:30 AM - 07:00 AM मुगु खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM बिहानीको शन्देश
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानीपख)
 • 08:00 AM - 09:00 AM बिज्ञापन तथा पुराना चलचित्रका गित
 • 08:00 AM - 08:15 AM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 09:00 AM - 09:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM लोकभाकाको फुलबारी
 • 10:00 AM - 10:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 10:15 AM - 11:00 AM फिल्मी खबर
 • 11:00 AM - 11:15 AM मुगु खबर अपडेट
 • 11:15 AM - 12:00 PM आजको शनिवार
 • 11:15 AM - 12:00 PM ११ बजेपछि
 • 12:00 PM - 12:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 13:00 PM - 13:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 13:15 PM - 14:00 PM पुराना फिल्मी गितहरु
 • 14:00 PM - 14:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 14:15 PM - 15:00 PM उत्कृष्ठ १० लोकदोहोरी गितहरु
 • 15:00 PM - 15:15 PM मुगु खबर अपडेट
 • 15:15 PM - 16:00 PM सौराईका झल्काहरु
 • 16:00 PM - 16:15 PM सुचना तथा बिज्ञापन
 • 16:15 PM - 17:00 PM सौराईका झल्काहरु
 • 17:00 PM - 17:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाल खबर (उज्यालो)
 • 19:00 PM - 19:30 PM मुगु खबर
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझाँ खबर (सिआईएन)
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल दपर्ण (उज्यालो)
 • 20:30 PM - 20:45 PM सुचना तथा जानकारी
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा (साझँपख)
 • 22:00 PM - 22:55 PM Khulduli.com
 • 22:55 PM - 23:00 PM प्रसारण समाप्त
 • 23:00 PM - 04:50 AM शुभरात्रि

प्रमुख समाचार

प्रोफाइल